Hľadáme pozemky, chalupy a chaty na pekných miestach NA PREDAJ!

To „naj“ z našej ponuky ubytovania na Slovensku

Členstvo v Klube Literárnej a prázdninovej spoločnosti Tricio
Slovenskí spisovatelia I - západné Slovensko (pôsobiská a história)
SLOVENSKÍ SPISOVATELIA I - ZÁPADNÉ SLOVENSKO (PÔSOBISKÁ A HISTÓRIA)
Slovenskí spisovatelia I - západné Slovensko (pôsobiská a história)
Slovenskí spisovatelia I - západné Slovensko (pôsobiská a história)
 

Slovenskí spisovatelia a osobnosti Slovenska prispeli k tvorbe histórie našej krajiny. Prejdite sa s nami po ich stopách, rodiskách a pôsobiskách na Slovensku....


BRATISLAVA - HLAVNÉ MESTO UHORSKA

Západná časť Slovenska mala za čias Uhorska významné hospodárske i politické postavenie. Bratislava – hlavné mesto Uhorska bola od roku 1526 korunovačným a hlavným mestom uhorského kráľovstva. Od roku 1724 bola sídlom Miestodržiteľskej rady, stala sa tiež sídlom ostrihomského arcibiskupa. Vznikli tu významné školy – evanjelické lýceum i rímsko-katolícke arcibiskupské gymnázium, na ktorých študovali a pôsobili mnohé významné osobnosti Slovenska.

Bratislava, bernolákovci a Slovenské učené tovarišstvo v Trnave
Od 80.-tych rokov 18. storočia do polovice 19. storočia bola Bratislava centrom bernolákovcov (Juraj Fándly, Ján Hollý, Martin Hamuljak, Jozef Ignác Bajza, Juraj Palkovič), ktorí hlásali koncepciu slovenskej národnej svojbytnosti a ideu rovnosti národov.


Anton Bernolák v Bratislave a Trnave
Hlavným predstaviteľom bernolákovcov bol Anton Bernolák (1762-1813), uzákoniteľ prvého slovenského spisovného jazyka. V bratislavskom seminári študoval teológiu a dejiny slovanských rečí. Anton Bernolák je autorom Jazykovedno-kritickej rozpravy o slovenských písmenách a návrhu Pravopisu. Anton Bernolák neskôr študoval a pôsobil v Trnave, kde v r. 1792 vzniklo Slovenské učené tovarišstvo, s cieľom šíriť spisovný jazyk medzi slovenským národom.


Pamätná izba Antona Bernoláka
Pamätná izba Antona Bernoláka bola zriadená v Múzeu Jána Taina v Nových Zámkoch.


Evanjelické lýceum v Bratislave bolo ohniskom evanjelickej inteligencie a neskôr kolískou štúrovcov. V 18. storočí pôsobil na Evanjelickom lýceu v Bratislave ako rektor a zároveň evanjelický farár Matej Bel (1684 – 1749), pôvodom z Očovej, jeden z najvzdelanejších spisovateľov 18. storočia. Pod jeho vedením patrilo lýceum k najnavštevovanejším školám v Uhorsku.


Mateja Bela nám pripomína Pamätná izba Mateja Bela v Očovej, malebnej obci v okrese Zvolen.


Samo Chalupka a evanjelické lýceum v Bratislave
Samo Chalupka (1812 – 1883), spoluzakladateľ Spoločnosti česko-slovanskej, najstarší zo štúrovských básnikov. Na evanjelické lýceum do Bratislavy prišiel študovať v r. 1827 po štúdiách v Kežmarku a Rožňave.


Pamätník venovaný Samovi Chalupkovi a Pamätná izba Sama Chalupku sa nachádzajú v Hornej Lehote - rodisku Sama Chalupku. Samo Chalupka je pochovaný na miestnom cintoríne.


Ľudovít Štúr a Modra
Ľudovít Štúr prišiel z rodného Uhrovca do Bratislavy v r. 1829, kde sa stal nehonorovaným námestníkom prof. Palkoviča. Po svojich štúdiách pôsobil v Bratislave, na sklonku života, po sérii osobných tragédií sa utiahol do Modry, kde sa staral o sedem detí svojho zosnulého brata Karola. V decembri 1855 sa pri poľovačke nešťastnou náhodou postrelil do stehna, následkom čoho v januári 1856 v Modre zomrel.


Pomník Ľudovíta Štúra v Modre
Ľudovít Štúr bol pochovaný na cintoríne v Modre, v r. 1965 bol na jeho hrobe odhalený pomník Slovenská jar.

V Modre bolo na jeho počesť vybudované Múzeum Ľudovíta Štúra, na Štúrovej ulici bolo v r. 1938 postavené mramorové súsošie Ľudovíta Štúra. Na okraji lesa, kde sa Ľudovít Štúr nešťastne poranil stojí od r. 1965 Pamätník Ľudovíta Štúra.


Bratislava – pôsobisko Jána Kalinčiaka
Aktívnym členom Spoločnosti česko-slovanskej bol tiež Ján Kalinčiak (1822 – 1871), považovaný za najlepšieho poviedkara svojej doby, od r. 1839 pôsobil v Bratislave. Stal sa najväčšou oporou Štúrovi v posledných rokoch jeho života. Neskôr pôsobil ako redaktor a vydavateľ literárneho mesačníka Orol v Martine.

Pomník venovaný Jánovi Kalinčiakovi sa nachádza v Martine, pri budove evanjelickej fary.


Janko Kráľ a protestný odchod z Bratislavy
Najrevolučnejší zo všetkých štúrovcov, Janko Kráľ (1822 – 1876), bol jedným z prvých, ktorí začali tvoriť v spisovnej slovenčine po jej uzákonení. Po štúdiách v Liptovskom Mikuláši, Gemeri, Levoči a Kežmarku prišiel v r. 1842 študovať do Bratislavy. Keď v r. 1843 pozbavili Ľudovíta Štúra profesúry z Katedry reči a literatúry, Janko Kráľ bol medzi študentami, ktorí na protest opustili Bratislavu.


Sad Janka Kráľa v Bratislave a múzeum v Liptovskom Mikuláši
Na počesť Janka Kráľa bol v bratislavskej Petržalke po ňom pomenovaný Sad Janka Kráľa, v ktorom sa nachádza aj jeho socha.V Liptovskom Mikuláši vzniklo v r. 1955 Múzeum Janka Kráľa, ktorý sa v Liptovskom Mikuláši narodil.


Janko Matuška, Bratislava, Levoča a Dolný Kubín
Janko Matuška (1821 – 1877), bol študentom na bratislavskom lýceu, po pozbavení profesúry Ľudovíta Štúra spolu s ostatnými dvadsiatimi dvoma štúrovcami odišiel na protest študovať na lýceum do Levoče. V r. 1844 napísal ako protest proti zosadeniu Ľudovíta Štúra báseň Nad Tatrou sa blýska, ktorá je dnes slovenskou národnou hymnou. V posledných rokoch svojho života pôsobil Janko Matuška v Dolnom Kubíne, kde mu bol vytvorený Pamätník Janka Matušku.


Jozef Miloslav Hurban v Hlbokom
Jozef Miloslav Hurban (1817 – 1888), najaktívnejší člen Spoločnosti česko-slovanskej, po štúdiách sa stal kaplánom na Brezovej, neskôr farárom na fare v Hlbokom, kde na schôdzi Štúra, Hurbana a Hodžu v r. 1843 prijali novú spisovnú slovenčinu. V Hlbokom sa dnes nachádza Pamätná izba J. M. Hurbana a jeho pomník s mohylou na starom cintoríne.


Michal Miloslav Hodža a Spoločnosť reči a literatúry československej v Bratislave
Michal Miloslav Hodža (1811 – 1870), spolu s Hurbanom a Štúrom významný ideológ a organizátor slovenského buržoázneho národného hnutia. Po štúdiách v Rakši, Mošovciach, Banskej Bystrici, Rožňave a v Bratislave, začal v Bratislave pracovať v Spoločnosti reči a literatúry československej.


Michal Miloslav Hodža a založenie spolku Tatrín v Liptovskom Mikuláši
V r. 1842 sa Michal Miloslav Hodža usadil v Liptovskom Mikuláši, kde spolu s Hurbanom a Štúrom založili kultúrno-vzdelávací spolok Tatrín. V Liptovskom Mikuláši stojí Pamätná tabuľa Michala Miloslava Hodžu.


Evanjelické lýceum v Bratislave a Milan Rastislav Štefánik
Na Evanjelickom lýceu v Bratislave tiež študoval jeden z najznámejších Slovákov Milan Rastislav Štefánik (1880 – 1919), hlavný stúpenec myšlienok Tomáša Garika Masaryka. Po štúdiách v Prahe a Zürichu napokon v Prahe promoval za doktora filozofie. Od r. 1904 pôsobil ako astronóm v Paríži, kde mu bola Francúzskou astronomickou spoločnosťou udelená Janssenova cena.


Milan Rastislav Štefánik počas 1. svetovej vojny
Počas 1. svetovej vojny Štefánik presadzoval plán vytvorenia česko-slovenského štátu, stál za vytvorením samostatnej Česko-slovenskej armády. Po 1. svetovej vojne sa zaoberal budovaním česko-slovenského letectva a myšlienkami o zriadení štátnej správy. Potom odišiel do Talianska.


Osudná cesta Milana Rastislava Štefánika z Talianska
Po ceste naspäť z Talianska sa lietadlo Milana Rastislava Štefánika tesne pred pristátím pri Ivanke pri Dunaji zrútilo a Milan Rastislav Štefánik i celá posádka lietadla boli na mieste mŕtvi.


Mohyla Milana Rastislava Štefánika na Bradle
Milan Rastislav Štefánik je pochovaný v Mohyle Milana Rastislava Štefánika na Bradle nad Košariskami na západnom Slovensku. Na mieste tragédie v Ivanke pri Dunaji stojí Mohyla Milana Rastislava Štefánika. V jeho rodnom dome v Košariskách, bolo zriadené Múzeum Milana Rastislava Štefánika. V Košiciach na spojnici Masarykovej a Štefánikovej ulice stojí socha Masaryka a Štefánika.TRNAVA

Trnava bola predovšetkým vďaka univerzite a tlačiarni významným hospodárskym a kultúrnym centrom. V r. 1792 tu bolo založené Slovenské učené tovarišstvo, ktoré bolo prvým celoslovenským kultúrnym národným spolkom, a zároveň plnilo aj funkciu vydavateľstva.


Mikuláš Telegdy – zakladateľ prvej kníhtlačiarne na Slovensku
V Trnave pôsobili mnohé významné osobnosti slovenského kultúrneho a literárneho života, ako napríklad zakladateľ prvej kníhtlačiarne na Slovensku Mikuláš Telegdy (1535 – 1586).


Juraj Fándly v Naháči pri Trnave
Naháč pri Trnave bol pôsobiskom spisovateľa a kňaza Juraja Fándlyho (1750 – 1811), ktorý bol tiež dedinským zelinkárom a lekárom. Dnes má postavený Náhrobný pamätník Juraja Fándlyho na doľanskom cintoríne.

HLOHOVEC

Pamätná doska Jána Hollého v Hlohovci
V Hlohovci pôsobil v rokoch 1811 – 1814 ako farár Ján Hollý (1785 – 1849), ktorého dnes pripomína pamätná doska na Podzámskej ulici na mieste, kde stála stará fara.


Hlohovec – pôsobisko Rudolfa Dilonga
V hlohoveckom kláštore pôsobil tiež básnik Rudolf Dilong (1905 – 1986), ktorý tu tvoril básne hlavne náboženského charakteru.


Ľudo Zúbek ako bankový úradník v Hlohovci
Ako bankový úradník v Hlohovci istú dobu pôsobil i Ľudo Zúbek (1907 – 1969), autor niekoľkých historických románov.


Pamätná izba Jána Hollého na Dobrej Vode
Posledné roky svojho života prežil spisovateľ a básnik Ján Hollý na Dobrej Vode. Prišiel tam po vyše 30-ročnom pôsobení v Maduniciach, kde mu pri požiari zhorel všetok majetok. Ján Hollý je pochovaný na miestnom cintoríne, kde mu v r. 1854 odhalili nad hrobom pamätník s textom od Ľudovíta Štúra. V r. 1985 bola na miestnom farskom úrade otvorená Pamätná izba Jána Hollého.


NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Ľudmila Podjavorinská – Ríznerová v Novom Meste nad Váhom
V Novom Meste nad Váhom žila a tvorila popredná slovenská spisovateľka Ľudmila Podjavorinská – Ríznerová (1872 – 1951). Vo svojej tvorbe sa venovala predovšetkým literatúre pre deti. V roku 1947 bola menovaná národnou umelkyňou.

Pamätná izba Ľudmily Podjavorinskej
V rodnom dome spisovateľky v Bzinciach pod Javorinou bola v r. 1960 verejnosti sprístupnená Pamätná izba Ľudmily Podjavorinskej.


Elena Čepčeková v Novom Meste nad Váhom
Ďalšou významnou autorkou rozprávok pre deti a mládež, ktorá pôsobila v Novom Meste nad Váhom bola Elena Čepčeková (1922 – 1992).


Janko Jesenský – advokátsky koncipient v Novom Meste nad Váhom
Počas svojho pobytu v Novom Meste nad Váhom začal svoju literárnu dráhu slovenský básnik a spisovateľ Janko Jesenský (1874 – 1945), ktorý tam vtedy pôsobil ako advokátsky koncipient.
Múzeum Janka Jesenského sa nachádza v Bratislave.

V Novom Meste nad Váhom sa nachádza Mestská knižnica Ľ. V. Riznera.UHROVEC

Rodný dom Ľ. Štúra a A. Dubčeka v Uhrovci
V dedinke Uhrovec, na západnom Slovensku, pri Bánovciach nad Bebravou sa v tom istom dome narodili dve významné osobnosti Slovenska – v r. 1815 Ľudovít Štúr, zakladateľ spisovnej slovenčiny a v r. 1921 Alexander Dubček, významný slovenský politik a prezident.

 O ďalších slovenských spisovateľoch sa dočítate v článkoch:

Slovenskí spisovatelia II - Severné Slovensko (pôsobiská a história)
Slovenskí spisovatelia III - Stredné Slovensko (pôsobiská a história)
Slovenskí spisovatelia IV - Južné Slovensko (pôsobiská a história)
Slovenskí spisovatelia V - Východné Slovensko (pôsobiská a história)

 


Na Slovensku sa narodilo a pôsobilo množstvo výnimočných a talentovaných osobností, ktoré svojou činnosťou prispeli k rozvoju Slovenska v národnom i medzinárodnom meradle. My sme sa snažili priblížiť niekoľko najvýznamnejších. Ak ste si medzi nimi nenašli tú “svoju“ a ste presvedčení, že by si zaslúžila byť spomenutá, dajte nám vedieť, postaráme sa o to, aby ste si ju tu nabudúce našli.

Autor: Veronika Shaughnessy
Foto: inet 


 

Túžite po vlastnej chate alebo chalupe? Pozrite si naše chaty a chalupy na predaj.

Naša Literárna a prázdninová spoločnosť Tricio je hlavným sponzorom Autorskej školy Literario (ako vydať knihu, ako napísať knihu)

Chcete si postaviť vlastnú drevenicu? Pozývame vás na vzorovú Tricio - drevenicu

Poradíme vám Ako si založiť cestovnú kanceláriu , Ako prosperovať vďaka talentu, Ako podnikať cez internet - pozrite si naše vzdelávacie aktivity


Komentáre k článku

Pavol Š.
Alexander Dubček

Prosím o odpoveď na otázku,čoho-akého štátneho útvaru bol pán Dubček prezidentom?

Pridať komentár

Meno:
Email:
Nadpis:
Komentár:
Kontr.otázka:      (Odpíšte číslo z obrázku)
Komentár bude zverejnený do 24 hodín, ak nebude obsahovať vulgarizmy alebo iné nevhodné výrazy.
 
Slovenskí spisovatelia I - západné Slovensko (pôsobiská a história)
 
odporúčame: pobyty so zľavou | darčekové poukazy | dovolenka s deťmi | ubytovanie so psom | historické hotely | romantické pobyty | predaj leteniek | lyžovačka na Slovensku | ubytovanie na Liptove | vlastná drevenica | pozemky na predaj | chata na Liptove | výstavba dreveníc – drevenice | kam na Slovensku | chaty a chalupy na predaj | letná dovolenka s deťmi | malé chaty na Slovensku | lacné chaty | penzión pri jazere | veľké chaty na Slovensku | Knihy o Slovensku | Výlety v okolí Bratislavy | Levický hrad a okolie | Banská Štiavnica a okolie | Kalvária pri Banskej Štiavnici | Svätý Anton | Okolie Banskej Štiavnice | Revištské Podzámčie | Čierny Balog a Dobročský prales | Čierny Balog a Vydrovská dolina | Krásna Hôrka - hrad | Betliar - kaštieľ | Vysoké Tatry | Pieniny | Pieniny - Stará Ľubovňa | Spišský hrad | Liptov | Orava | Vlkolínec | Špania dolina | Martin a okolie | Kremnica a hrad | Bojnice a hrad | Strečno - hrad | Javorníky a Malá Fatra | Trenčín a Trenčianske Teplice | Gazdovský dvor na Myjave | Komárno – Európske námestie | Filmy o Slovensku
© 2003-2012 - www.slovenskedovolenky.sk - všetky práva vyhradené!
Akékoľvek publikovanie obsahu týchto stránok je povolené len s písomným súhlasom majiteľa portálu.
Tricio Literary & Holiday Company, s.r.o.

partneri:

                    

Chcete vydať knihu? Pomôžeme vám!